Google Ads nâng cấp cột tự chỉnh chuyên nghiệp hơn cho người dùng

Các nâng cấp cột tự chỉnh mới của Google Ads giúp nhà quảng cáo kiểm soát nhiều hơn các biến thể. Để từ đây họ có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình.

cột tự chỉnh google ads

Các cột tự chỉnh của Google Ads vừa có thể tùy chỉnh nhiều hơn. Ra mắt vào năm 2014, cột tự chỉnh trong Google Ads là một tính năng tiện lợi. Nó cho phép nhà quảng cáo hiển thị dữ liệu không chuẩn trực tiếp trong website.

Các cột tự chỉnh này trước đây đã cho phép các nhà quảng cáo xem các đột phá của cột theo chuyển đổi, thiết bị và mạng trong Google Ads. Giờ đây, những cột này thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Xem thêm:

cột tự chỉnh google ads

Một cải tiến lớn về hình ảnh trong trình chỉnh sửa website. Các tính năng mới trong các cột tùy chỉnh bao gồm:

  • Các hàm bảng tính
  • Khả năng tính toán và so sánh giữa các phạm vi ngày
  • Các tùy chọn để tham chiếu các cột tùy chỉnh khác trong công thức
  • Khả năng lọc các biến tùy chỉnh cho chuyển đổi
  • Các cột không phải chỉ số trong công thức (ví dụ: khả năng lấy tên chiến dịch, ngân sách, v.v.)
  • Các định dạng cột mới như “Ngày tháng”, “Văn bản” và “Đúng / Sai”
  • Khả năng áp dụng nhiều bộ lọc cho một công thức

Những bổ sung này là một cuộc thay đổi lớn. Chúng mang dữ liệu quan trọng hơn, có thể tùy chỉnh đến một vị trí mà người dùng có thể trực tiếp chỉnh sửa các chiến dịch. Điều này sẽ giúp người dùng có thể tiết kiệm đáng kể thời gian. Đó là do bạn không cần phải chuyển từ báo cáo sang chỉnh sửa.

Google đã thông báo rằng các chỉ số và tính năng mới cho các cột tùy chỉnh sẽ được triển khai cho các tài khoản trong “vài tuần tới”.

Các chức năng của bảng tính

Thay đổi quan trọng nhất đối với các cột tùy chỉnh là việc bổ sung ‘các hàm’. Tính năng này sẽ tạo ra giá trị trả về chủ yếu dựa trên đầu vào tham số. Chúng được chuyển vào qua dấu ngoặc đơn sau tên hàm và hoạt động tương tự như các tùy chọn có sẵn trong phần mềm tính toán phổ biến. Từ việc làm tròn số đến kết hợp các chuỗi văn bản, các chức năng này cho phép nội dung được sắp xếp trực tiếp trong các cột Google Ads.

Tính toán và so sánh giữa các phạm vi trong ngày

Một trong những bộ lọc mới hữu ích nhất cho phép các cột tùy chỉnh có giá trị trung bình. Hay chúng có thể được so sánh trong một khung thời gian nhất định.

Một ví dụ do Google cung cấp cho thấy khả năng xác thực dữ liệu nhấp chuột qua một hàm ngày báo cáo đã đặt trong khi trả về một biến true / false bằng công thức này:

Số lần nhấp / report_days_count ())> = 100

Hàm này sẽ cung cấp cho bạn khả năng thiết lập các cột để chẩn đoán nhanh những chiến dịch / nhóm quảng cáo nào đang đạt được các chỉ số. Cùng với đó là mục tiêu cụ thể trong các khoảng thời gian nhất định trong giao diện web.

Tham chiếu các cột tùy chỉnh khác trong một công thức

Điều này cho phép tham chiếu các cột tùy chỉnh khác để hiển thị nhiều dữ liệu hơn cùng một lúc. Bạn có thể tạo một cột tùy chỉnh duy nhất có thể được tham chiếu trong một công thức. Để từ đây có thể trích xuất nhiều dữ liệu hơn mà không cần sao chép quy trình.

Ngay cả những nâng cấp nhỏ cũng vô cùng hữu ích

Ngoài các công thức và chức năng mới, các nâng cấp bổ sung là cách tiết kiệm thời gian lớn. Khả năng sắp xếp các cột tùy chỉnh sẽ giúp hiển thị các yếu tố quan trọng nhanh hơn. Từ đây việc diễn giải số liệu sẽ trong đơn giản hơn sẽ giúp những người thích xem nhiều dữ liệu hơn.

Các cột tùy chỉnh cũng sẽ có khả năng có nhiều bộ lọc cho một công thức để phân đoạn tốt hơn.

Tại sao bạn nên quan tâm?

Đây là một món quà hoành tráng dành cho các nhà quảng cáo Google Ads ở khắp mọi nơi. Trong thời điểm mà có vẻ như các nền tảng quảng cáo đang trở nên đơn giản hơn, thì sự nâng cấp này là xu hướng. Khả năng tạo các cột theo hướng công thức mạnh mẽ trong giao diện trình soạn thảo web là một bước ngoặt đối với hàng loạt các zag không mong muốn dường như liên tục. Nếu bạn đã quen với việc qua lại giữa báo cáo và người chỉnh sửa trong một thời gian dài. Lúc này bạn có thể thấy tiết kiệm thời gian đáng kể với các cột được sắp xếp cẩn thận.

Một số hàm cơ bản trong cột tùy chỉnh Google Ads

Loại dữ liệu trả về HàmMô tả
Sốround(x)Làm tròn [x] đến số nguyên gần nhất
Sốfloor(x)Trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng [x]
Sốceiling(x)Trả về số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng [x]
Thay đổiif(condition, if_true, if_false)Đánh giá [condition] và trả về [if_true] nếu điều kiện là true và [if_false] nếu điều kiện là false. Giá trị trả về sẽ cùng loại với [if_true] và [if_false].
True/Falseor(x, y, …)Trả về True nếu một trong các tham số là true
True/Falsenot(x)Trả về True nếu [x] là false và trả về False nếu [x] là true
True/Falseand(x, y, …)Trả về True nếu tất cả tham số là true
Văn bản concat(text1, text2, …)Kết hợp 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản
True/False is_empty(text)Trả về True nếu [text] không có ký tự nào
Văn bản trim(text)Xoá khoảng trắng xung quanh một chuỗi văn bản
True/False starts_with(needle, haystack)Trả về True nếu chuỗi văn bản [haystack] bắt đầu bằng [needle]
True/False ends_with(needle, haystack)Trả về True nếu chuỗi văn bản [haystack] kết thúc bằng [needle]
Số search(needle, haystack)Trả về vị trí bắt đầu của [needle] đầu tiên trong [haystack]
True/False contains(needle, haystack)Trả về True khi chuỗi văn bản [haystack] có chứa [needle]
Văn bản right(text, length)Trả về [length] ký tự cuối cùng của [text]
Văn bảnleft(text, length) Trả về [length] ký tự đầu tiên của [text]
Văn bảnsubstitute(haystack, needle, replacement) Thay thế tất cả các bản sao của [needle] trong [haystack] bằng [replacement]
Văn bảnupper(text) Chuyển đổi tất cả ký tự trong [text] thành CHỮ IN HOA
Văn bảnlower(text) Chuyển đổi tất cả ký tự trong [text] thành chữ thường
Sốlength(text) Trả về số lượng ký tự trong [text]
Văn bản to_text(value)Chuyển đổi [value] thành văn bản
Số to_number(value)Chuyển đổi [value] thành số
Ngày date(year, month, day)Trả về ngày có năm, tháng và ngày được chỉ định
Số day(date)Trả về ngày trong tháng kể từ [date]
Sốmonth(date)Trả về tháng của năm (từ 1 đến 12) từ [date]
Sốquarter(date) Trả về quý trong năm (1 đến 4) từ [date]
Sốyear(date) Trả về năm của [date] dưới dạng số
Sốweekday(date) Trả về ngày trong tuần (1 đến 7) cho [date] trong đó Chủ Nhật là 1
Sốweeknum(date) Trả về số tuần hiện tại trong một năm (1 đến 54) cho [date], trong đó các tuần bắt đầu vào Chủ Nhật
Sốdaynum(date) Trả về ngày trong năm (1 đến 355 hoặc 356) cho [date]
Sốdays_between(date1, date2) Trả về số ngày trong khoảng từ [date1] đến [date2]
Ngàyoffset_days(date, days) Thêm [days] vào [date], tính số ngày tới/lùi trên lịch
Ngàyoffset_months(date, months) Thêm [months] vào thành phần tháng của [date]; nếu tháng trả về không có đủ ngày cho thành phần ngày, thì ngày cuối cùng của tháng mới sẽ được trả về
Ngàyoffset_years(date, years) Thêm [year] vào thành phần năm của [date]
Ngàytoday() Trả về ngày hiện tại theo múi giờ trong tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàyyesterday() Trả về ngày của ngày trước đó trong múi giờ tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàyweek_start_sunday() Trả về ngày Chủ Nhật gần đây nhất theo múi giờ tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàyweek_start_monday() Trả về ngày thứ Hai gần đây nhất trong múi giờ tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàymonth_start() Trả về ngày đầu tiên trong tháng hiện tại theo múi giờ tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàyyear_start() Trả về ngày đầu tiên trong năm hiện tại (ngày 1 tháng 1) theo múi giờ tài khoản của chủ sở hữu cột tuỳ chỉnh
Ngàyreport_range_start() Trả về ngày ở đầu phạm vi thời gian hiện tại của báo cáo.
Ngàyreport_range_end() Trả về ngày ở cuối phạm vi thời gian hiện tại của báo cáo
Sốreport_days_count() Trả về số ngày được báo cáo dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc của báo cáo

Adsplus.vn

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ Adsplus để biết thêm những thông tin mới nhất về Google. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các khóa học Google Ads, Facebook Ads tại guru.edu.vn
  • Tham khảo các gói setup tài khoản quảng cáo Google Ads, Facebook Ads tại 1ad.vn

Gọi 1800.0098 ( miễn phí ) để tư vấn tốt nhất,
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ